Main content
This programme will be available shortly after broadcast

Episode 7

Episode 7 of 9

Iain MacKinnon presents, with a mix of hymns, psalms and readings from Coats in Paisley. Amongst the singers performing are Costello Maciver, Maeve MacKinnon and James Graham.

Prògram spioradail le laoidhean, sailm agus leughaidhean à Coats ann am Pàislig, air a lìbhrigeadh le Iain MacFhionghain. Am measg na seinneadairean bidh Costello MacÌomhair, Maeve NicFhionghain agus Seumas Greumach. Cuideachd, an còisir Soisgeul fo stiùir Gareth Fuller. Bidh Iain fhèin a’ meòrachadh air cuspair creideimh le leughadh agus smuain, dàn is seallaidhean spioradail à Tiriodh ann an companachd Dòmhnall Eachann Meek agus bidh Chloe Steele a’ toirt dhuinn seirm adhraidh air a’ phìob à Manachainn nan Lios.

Iain MacKinnon presents a mix of hymns, psalms and readings from Coats in Paisley. Amongst the singers performing are Costello Maciver, Maeve MacKinnon and James Graham. Also appearing is the choir Soisgeul conducted by Gareth Fuller.

Iain reflects on his own beliefs with a selected reading and thought, spiritual poetry and landscapes from Tiree in the company of Donald E Meek, and Chloe Steele performs a tune of worship on the pipes from Beauly Priory.

In Gaelic with English subtitles

28 minutes

On TV

Sunday 19:30

More episodes

Next

Coming soon

See all episodes from Alleluia!

Credit

Role Contributor
Presenter Iain Mackinnon

Broadcasts