Minffordd: Tad 'dal yn fyw' wedi i'w fab ymosod arno

  • Cyhoeddwyd
Dafydd ThomasFfynhonnell y llun, Llun teulu
Disgrifiad o’r llun,
Bu farw Dafydd Thomas ar 25 Mawrth, 2021

Mae dyn sydd wedi ei gyhuddo o lofruddio ei dad wedi dweud ei fod yn teimlo "dicter aruthrol" ar ddiwrnod yr ymosodiad, ond nad oedd wedi bwriadu ei ladd.

Dywedodd Tony Thomas wrth y llys fod ei dad, Dafydd, yn dal i fod yn fyw wedi iddo ymosod arno mewn adeilad ar fferm ger ei gartref ym Minffordd, Gwynedd.

Clywodd y llys hefyd nad oedd Tony Thomas wedi cymryd ei feddyginiaeth iechyd meddwl ers 18 mis cyn yr ymosodiad.

Bu farw Dafydd Thomas, 65, o "anafiadau catastroffig i'w wyneb" ger ei gartref ym Minffordd, Gwynedd fis Mawrth 2021.

Mae ei fab, Tony Thomas, 45, yn cyfaddef ei fod wedi ymosod ar ei dad, ond mae'n gwadu ei lofruddio.

Cyhuddiad o gam-drin

Yn rhoi tystiolaeth yn Llys y Goron Yr Wyddgrug ddydd Mawrth, dywedodd y seiciatrydd fforensig Dr Yasir Kasmi ei fod wedi cyfweld Tony Thomas ar sawl achlysur wedi'r digwyddiad.

Dywedodd fod Tony wedi dioddef o broblemau iechyd meddwl ers tua 25 mlynedd, a'i fod wedi cael diagnosis o anhwylder deubegynol (bipolar).

Ychwanegodd ei fod yn credu fod gan Tony Thomas anhwylder schizoaffective - cymysgedd o sgitsoffrenia ac anhwylder ar ei dymer, fel iselder neu anhwylder deubegynol - rhywbeth a gafodd ei gefnogi hefyd gan ymgynghorydd seiciatryddol fu'n rhoi tystiolaeth ddydd Llun.

Disgrifiad o’r llun,
Mae Tony Thomas (chwith) yn gwadu llofruddio ei dad, Dafydd Thomas

Clywodd y llys fod Tony yn byw mewn bwthyn lai na milltir o ffermdy ei dad ger Penrhyndeudraeth.

Roedd wedi bod yn yr ysbyty ar sawl achlysur oherwydd ei iechyd meddwl, ond roedd adref ar adeg y digwyddiad gyda'i dad fis Mawrth 2021.

Roedd disgwyl iddo hefyd gymryd meddyginiaeth i reoli ei iechyd meddwl, ond dywedodd wrth Dr Kasmi nad oedd wedi bod yn ei gymryd ers rhyw flwyddyn a hanner.

Dywedodd Dr Kasmi ei fod o'r farn fod iechyd meddwl Tony Thomas yn gwaethygu ar y pryd - roedd yn credu fod ei deulu yn ei dwyllo a'i fod wedi llwyddo i greu brechiad yn erbyn Covid-19 trwy wneud arbrofion ar foch yr oedd yn eu cadw.

Roedd Tony wedi dweud wrth Dr Kasmi hefyd fod ei dad wedi bod yn "ofnadwy" gydag ef, a'i fod wedi ei gam-drin yn seicolegol.

Disgrifiad o’r llun,
Heddlu yn ymchwilio i farwolaeth Dafydd Thomas fis Mawrth 2021 ym Minffordd, Gwynedd

Ar fore'r ymosodiad cafodd Tony Thomas wybod y byddai moch yn cael eu symud o amgylch fferm y teulu.

Aeth i chwilio am ei dad am nad oedd yn hapus am y peth, a dywedodd ei fod wedi "ffrwydro" a'i "gicio i'r llawr" ar ôl ei ganfod.

"Doedd gen i ddim bwriad ei ladd. Ro'n i jyst eisiau iddo stopio fy ngham-drin i," meddai wrth Dr Kasmi.

Ychwanegodd ei fod yn bwriadu pledio'n euog tan iddo weld datganiad ei lysfam am y farwolaeth, a bod hynny wedi gwneud iddo gredu mai hi oedd wedi lladd Dafydd Thomas.

Roedd Tony Thomas wedi dweud wrth Dr Kasmi hefyd ei fod yn credu bod ei dad eisiau cael ei ladd fel y byddai modd rhoi'r bai arno ef, a'i anfon i'r carchar.

Heb alw am ambiwlans

Wrth ddisgrifio'r ymosodiad, dywedodd Tony Thomas: "Wnes i ei roi o lawr i'r llawr a'i gicio yn ei gorff a'i ben, a sefyll arno unwaith."

Dywedodd fod yr ymosodiad drosodd o fewn 10-15 eiliad, a'i fod wedyn wedi gadael ei dad ar y llawr, cerdded adref a golchi ei welingtons gwaedlyd mewn cafn dŵr ar y ffordd.

Gofynnodd Gordon Aspden KC ar ran yr amddiffyniad i Tony Thomas a oedd ei dad dal yn fyw pan adawodd.

"Oedd, mi oedd o," meddai Tony Thomas, gan ddweud nad oedd yn gyfrifol am ei ladd.

Ychwanegodd nad oedd wedi gwirio am byls, na galw ambiwlans.

Wrth gael ei groesholi gan Gordon Cole KC ynglŷn â pham olchodd ei esgidiau yn y cafn, dywedodd Mr Thomas: "Ro'n i jyst yn glanhau i fyny. Doedd o ddim fel CSI neu unrhyw beth fel 'na."

Ychwanegodd ei fod wedi rhoi ei ddillad yn y peiriant golchi am eu bod yn fudr, a'i fod wedi gorffen ei dasgau ar y fferm am y dydd.

Cafodd Mr Thomas ei arestio y tu allan i'w gartref am 15:30 y diwrnod hwnnw. Mae'n gwadu un cyhuddiad o lofruddiaeth ac un o ddynladdiad.

Mae'r achos yn parhau.

Pynciau Cysylltiedig